Pri súčasnej právnej úprave pracovného práva na Slovensku s výraznou ochranou práv zamestnanca je usporiadanie pracovnoprávnych vzťahov kľúčovou záležitosťou každého zamestnávateľa.

Pracovné právo

Právne poradenstvo advokátskej kancelárie KubalaLegal v oblasti pracovného práva zahŕňa najmä:

  • podrobné preskúmanie, vyhodnotenie pracovnoprávnych dokumentov klienta/spoločnosti a ich následné zosúladenie s platnou legislatívou pracovného práva;
  • príprava a aktualizácia používaných vzorov pracovných zmlúv, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, dohôd o hmotnej zodpovednosti zamestnancov a ostatných právnych vzťahov upravujúcich vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami;
  • asistencia pri príprave špecifickej vnútropodnikovej dokumentácie pre zamestnancov – interné usmernenia, postupy hodnotenia výkonu zamestnancov, pracovné poriadky, organizačná schéma a pod.;
  • vysielanie zamestnancov do zahraničia;
  • personálny leasing;
  • príprava upozornení a výziev v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny, neuspokojivého plnenia pracovných úloh a s tým súvisiace poradenstvo;
  • príprava výpovede, dohody o skončení pracovného pomeru, okamžitého skončenia, oznámenia o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe;
  • zastupovanie v súdnych a mimosúdnych sporoch a vyjednávaniach zo zamestnancami;
  • pracovnoprávne poradenstvo pri organizačných zmenách a iné.
Kontaktujte nás

+421 915 05 99 33 office@kubalalegal.eu