Každodenný život vytvára predpoklad pre vznik veľkého množstva občianskoprávnych vzťahov.

Občianske právo

K takýmto patria napr. povinnosti súvisiace so spôsobením škody alebo nároky uplatňované pri vymáhaní jej náhrady, vzťahy súvisiace s uzavretím alebo rozvodom manželstva a rodičovstvom, zrušením či vyporiadaním bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo podielového spoluvlastníctva, nároky spadajúce do oblasti dedičského práva, vzťahy súvisiace s vlastníctvom alebo nájom nehnuteľností a mnohé ďalšie.

Aj v tejto rozmanitej oblasti právnych vzťahov poskytujeme našim klientom odborné poradenstvo a zastupovanie v súdnych, ako aj mimosúdnych konaniach, pri čom sa zameriavame predovšetkým na:

  • prípravu, právne posúdenie a pripomienkovanie zmlúv patriacich do oblasti občianskeho práva,
  • uplatňovanie nárokov zo zodpovednosti za spôsobenú škodu, vymáhanie náhrady škody a ušlého zisku,
  • zrušenie a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) a podielového spoluvlastníctva k hnuteľnému aj nehnuteľnému majetku v súdnom konaní alebo mimosúdnou dohodou,
  • zastupovanie dedičov aj veriteľov v dedičskom konaní,
  • registrácia ochranných známok a zastupovanie v konaní pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky,
  • právne služby spojené s ochranou osobnosti (uplatňovanie nárokov z neoprávneného zásahu do osobnostných práv podľa Občianskeho zákonníka i tlačového zákona)
  • zastupovanie klientov pri vymáhaní pohľadávok v súdnom konaní alebo v mimosúdnych rokovaniach ako aj  zastupovanie v exekučnom konaní,
  • zakladanie a registrácia subjektov občianskeho práva (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a pod.), zmeny v týchto subjektoch,
  • zastupovanie klientov v súdnych sporoch a v rozhodcovských konaniach.

 

Kontaktujte nás

+421 915 05 99 33 office@kubalalegal.eu