Imigračné právo patrí k hlavným oblastiam špecializácie advokátskej kancelárie KubalaLegal. Už niekoľko rokov pomáhame našim klientom - cudzincom z tretích krajín získať a udržať si (obnoviť) povolenie na prechodný pobyt.

Imigračné právo

Imigračné právo je v podmienkach právneho poriadku Slovenskej republiky veľmi špecifickou právnou oblasťou, ktorá si vyžaduje precíznosť, profesionálny prístup a odborné právne znalosti, skúsenosti a zázemie.

Členovia našej advokátskej kancelárie disponujú všetkými spomínanými atribútmi a pri poskytovaní právnych služieb zabezpečujú pre našich klientov predovšetkým:

 • komplexné právne poradenstvo vo všetkých oblastiach imigračného práva Slovenskej republiky a Európskej únie,
 • spracovanie právnych analýz súvisiacich s výkonom podnikateľskej činnosti alebo zamestnaním cudzincov z tretích krajín na území Slovenskej republiky a členských štátov Európskej únie,
 • vypracovanie kompletnej dokumentácie potrebnej k získaniu povolenia na prechodný / trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 • profesionálna asistencia advokáta pri otvorení bankového účtu na území Slovenskej republiky,
 • osobná asistencia člena advokátskej kancelárie KubalaLegal na oddelení cudzineckej polície pri podávaní žiadosti o udelenie prechodného pobytu, ako aj pri riešení dodatočných požiadaviek cudzineckej polície súvisiacich s konaním o udelení pobytu (napr. vypočutie a spísanie zápisnice o podmienkach výkonu podnikateľskej činnosti na území SR),
 • právne zastupovanie klienta v celom konaní o udelení prechodného/trvalého pobytu,
 • poradenstvo a asistencia pri splnení podmienok po udelení pobytu (zabezpečenie lekárskej prehliadky a prevzatie potrebných lekárskych posudkov, asistencia pri získaní zdravotného poistenia na území Slovenskej repulibky a pod.),
 • zápis cudzinca alebo jeho obchodnej spoločnosti do obchodného / živnostenského registra v súvislosti s udeleným povolením na prechodný pobyt na účel podnikania (vďaka zaručenému elektronickému podpisu majú naši klietni 50% zľavu z niektorých správnych a súdnych poplatkov)
 • prevzatie dokladu o povolení na pobyt,
 • komplexné riešenie a zastupovanie klienta v odvolacom konaní v prípade zamietnutia žiadosti o udelenie pobytu,
 • založenie obchodnej spoločnosti a vybavenie všetkých povolení potrebných pre podnikanie na území Slovenskej republiky,
 • zabezpečenie úradného prekladu všetkých zahraničných dokumentov do slovenského jazyka;
 • asistencia pri získaní víz pre vstup na územie Slovenskej republiky.
Kontaktujte nás

+421 915 05 99 33 office@kubalalegal.eu