Poradenstvo a právna pomoc pri riešení výnimočných obchodných situácií ako aj každodenných obchodno-právnych vzťahov sú neoddeliteľnou súčasťou pravidelnej pracovnej agendy našej kancelárie.

Obchodné právo

Pri hľadaní optimálnych riešení pre našich klientov sa opierame o bohaté právne znalosti a skúsenosti z oblasti obchodného práva a súčasne, priamo v sídle našej kancelárie, spolupracujeme s profesionálnymi účtovnými a daňovými poradcami, vďaka čomu vieme zhodnotiť riziká a prinášať komplexné riešenia. Naši klienti tak získavajú „pod jednou strechou” komplexný servis a vysokokvalifikované poradenstvo.

Do portfólia právnych služieb poskytovaných v oblasti obchodného práva patrí predovšetkým:

  • príprava, právne posúdenie a pripomienkovanie obchodnoprávnych zmlúv,
  • zastupovanie klientov v obchodno-právnych sporoch,
  • vypracovanie právnych auditov due diligence súvisiacich s nadobúdaním a prevodom obchodných podielov v slovenských obchodných spoločnostiach,
  • zastupovanie klientov v konaní pred obchodným registrom, Živnostenským registrom, Centrálnym depozitárom cenných papierov a Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky,
  • zápis (registrácia) ochranných známok,
  • navrhovanie, vytváranie a spravovanie národných aj nadnárodných holdingových štruktúr,
  • poradenstvo v oblasti vnútorných vzťahov medzi akcionármi a spoločníkmi,
  • príprava, právne posúdenie a pripomienkovanie akcionárskych dohôd,
  • komplexné právne služby súvisiace s podnikaním zahraničných osôb v Slovenskej republike,
  • zápisy do Registra partnerov verejného sektora a poskytovanie služieb oprávnenej osoby.
Kontaktujte nás

+421 915 05 99 33 office@kubalalegal.eu