Našim cieľom je partnertsvo, ktoré Vám vytvorí zázemie a dodá potrebnú istotu pri rozhodovaní.

Referencie

Publikačná činnosť

KUBALA, J.: Právo na účinný prostriedok ochrany základných práv: 3D úroveň na úvahu. In: STUDIA IURIDICA Cassoviensia, ročník 6.2018, číslo 1, ISSN 1339-3995, str. 13 a nasl. 

KUBALA, J.: Výmena daňových informácií medzi členskými štátmi Európskej únie: Červená karta pre „fishing expeditions“. In: Bulletin slovenskej advokácie, č. 3/2018, ročník XXIV, ISSN 1335-1079, s. 19-25.

KUBALA, J.: Vnútroštátna právna úprava ako kritérium uplatniteľnosti článku 47 Charty základných práv Európskej únie: neľahká výzva pre súdy členských štátov. In: Miesto, úloha a význam vnútroštátneho práva pri zabezpečovaní plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodného práva a európskeho práva : Zborník vedeckých prác doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. - ISBN 978-80-8152-595-7. - s. 180-190.

KUBALA, J.: Obsah pojmu „účinný“ v článku 47 Charty základných práv Európskej únie. In: Nová Európa – výzvy a očakávania : výzvy pre medzinárodnoprávnu a európsku ochranu ľudských práv v podmienkach novej Európy. Bratislava: Wolters Kluwer s. r. o., 2016. - ISBN 978-80-8168-559-0. - S. 37-56.

KUBALA, J.: Účinná súdna ochrana a dôverné skutkové poznatky v konaní pred Všeobecným súdom Európskej únie. In: Bulletin slovenskej advokácie, č. 6/2016, ročník XXII, ISSN 1335-1079, s. 10-15.

KUBALA, J.: Od všeobecných právnych zásad k článku 47 Charty: Kodifikácia nepísaného primárneho práva. In: Charta základných práv Európskej únie a výzvy s ňou spojené : zborník vedeckých prác z vedeckej konferencie. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. - ISBN 9788081523502. - S. 49-59.

KUBALA, J.: Nahradenie vyhlásenia vôle v správnom súdnictve. In Bulletin slovenskej advokácie,  číslo 9/2015, ročník XXI, ISSN 1335-1079, str. 5 a nasl.

KUBALA, J.: Zdravotnícka pomôcka alebo liek? Súdny dvor EÚ rozhodol o kompromise a vrátil problém vnútroštátnemu súdu. In Bulletin slovenskej advokácie,  číslo 4/2014, ročník XX, ISSN 1335-1079, str. 6 a nasl.

KUBALA, J., VOLČKO, V.: Základné otázky odmietnutia zdravotnej starostlivosti v podmienkach právneho poriadku Slovenskej republiky. In Slovenský lekár, číslo 11 – 12/2013, ročník 23 (37), ISSN 1335-0234, str. 203 a nasl.

KUBALA, J., VOLČKO, V.: O jednom senickom rozsudku a nemajetkovej ujme. In Slovenský lekár, číslo 9 – 10/2013, ročník 23 (37), ISSN 1335-0234, str. 178 a nasl.

KUBALA, J., VOLČKO, V.: Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rovine medicínskej etiky. In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 4/2013, roč. IV, str. 2 a nasl.

KUBALA, J., FRANKO, P.: Odškodnenie nemajetkovej ujmy pacientov v peniazoch-judikatórny pohľad. In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 9/2013, ročník IV, ISSN 1338-2071, str. 5 a nasl.

KUBALA, J., FRANKO, P.: Obmedzenie osobnej slobody zo zdravotných dôvodov alebo základné východiská detenčného konania. In Slovenský lekár, číslo 3 až 4 2013, str. 73 a nasl.

KUBALA, J., HUMENÍK, I.: Aktuálne otázky občianskoprávnej zodpovednosti za škodu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (II.) In Právo a manažment v zdravotníctve, Vydanie 3/2013, ročník 2013, str. 12 a nasl.

KUBALA, J., HUMENÍK, I.: Aktuálne otázky občianskoprávnej zodpovednosti za škodu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.  In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 2/2013, ročník IV,  str. 5 a nasl.

KUBALA, J., FRANKO, P.: Pacient, náhrada škody a výzvy právneho zastupovania. In Zborník z konferencie HUMAN RIGHTS FORUM 2012 - Medicínske právo interdisiplinárne, 1. vydanie, 2012, str. 129 a nasl.

KUBALA, J., VOLČKO, V.: Pozastavenie účinnosti zákona o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek. In Slovenský lekár, číslo 7 – 8/2012, ročník 22 (36), str. 144 a nasl.

KUBALA, J., HUMENÍK, I.: Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím: nový vietor do plachiet ochrany práv zdravotne postihnutých. In Slovenský lekár, číslo 3 – 4/2012, ročník 22 (36), str. 78 a nasl.

KUBALA, J., HUMENÍK, I., FRANKO, P.: Zamyslenie nad jedným dohovorom a jeho prínosom pre zdravotne postihnuté osoby. In Časopis zdravotníckeho práva a bioetiky. Vol 2, No 2 (2012), str. 14 - 25.

Kontaktujte nás

+421 915 05 99 33 office@kubalalegal.eu