Právo nehnuteľností je neoddeliteľnou súčasťou života takmer všetkých fyzických osôb ako aj podnikateľských subjektov.

Právo nehnuteľností

Vzhľadom na špecifiká slovenskej právnej úpravy v porovnaní s okolitými krajinami poskytujeme našim klientom v oblasti práva nehnuteľností všestranný právny servis súvisiaci s ich vlastníckymi, spoluvlastníckymi alebo nájomnými vzťahmi k nehnuteľnostiam, do ktorého patria právne služby v nasledovnom rozsahu:

 • právne poradenstvo a zastupovanie v územných a stavebných konaniach
 • vykonávanie právnych auditov zameraných na identifikovanie a elimináciu možných rizík spojených s nadobudnutím vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
 • vypracovanie a pripomienkovanie kompletnej zmluvnej dokumentácie súvisiacej s prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnotiam vrátane zastupovania v katastrálnom konaní
 • vypracovanie a pripomienkovanie zmluvnej dokumentácie súvisiacej s výstavbou, vstavbou alebo nadstavbou nehnuteľností
 • právne poradenstvo v oblasti nájmu alebo podnájmu stavieb alebo ich častí, bytov, nebytových priestorov a pozemkov
 • vypracovanie, pripomienkovanie a úprava nájomných zmlúv o nájme alebo podnájme stavieb alebo ich častí, bytov, nebytových priestorov a pozemkov
 • zastupovanie v súdnych konaniach ako aj mimosúdnych rokovaniach v súvislosti s vlastníctvom, nájmom alebo podnájmom nehnuteľností
 • právne poradenstvo a zastupovanie pri zrušení podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam a jeho vyporiadaní,
 • právne poradenstvo a zastupovanie pri zrušení/zániku a vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) k nehnuteľnostiam
 • právne poradenstvo a vypracovanie zmluvnej dokumentácie k zriadeniu vecných bremien, záložného práva, predkupného práva a iných vecných práv k nehnuteľnostiam
 • právne poradenstvo v otázkach hlasovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

„Súčasťou právneho servisu poskytovaného našim klientom v oblasti práva nehnuteľností je aj autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľností.“

Výhody autorizácie:

 • katastrálny odbor je povinný rozhodnúť o návrhu na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v lehote 20 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad (namiesto štandardnej lehoty 30 dní),
 • v prípade elektronického podania návrhu na vklad podpísaného zaručeným elektronickým podpisom, ktorým disponujeme, sa znižuje sadzba poplatkov v katastrálnom konaní o 50%,
 • zaniká povinnosť osvedčovať podpisy na zmluve o prevode nehnuteľností u notára,
 • katastrálny odbor v porovnaní s „klasickým“ konaním o návrhu na vklad skúma pri autorizovanej zmluve len splnenie procesných podmienok na povolenie vkladu a súlad zmluvy s katastrálnym operátom, pričom posúdenie samotnej zmluvy o prevode nehnuteľnosti nevykonáva.
Kontaktujte nás

+421 915 05 99 33 office@kubalalegal.eu