Činnosť našich klientov často naberá rozmery, v rámci ktorých už nepostačuje znalosť národnej právnej úpravy a riešenie právnych problémov vyžaduje zapojenie inštitútov z oblasti práva Európskej únie a medzinárodného práva.

Právo Európskej únie

Klientom pomáhame pri zodpovedaní otázok, ktorých regulácia spadá pod právo Európskej únie, predovšetkým v oblasti základných slobôd vnútorného trhu Európskej únie (voľný pohyb tovarov, služieb, kapitálu a osôb) ako aj súťažného práva. Našich klientov pravidelne informujeme o existujúcich právnych predpisoch prijatých na úrovni EÚ, ich význame vo vzťahu k činnosti našich klientov a spôsobe ich uplatňovania na úrovni právneho poriadku Slovenskej republiky. 

Do portfólia našich služieb patrí aj právne poradenstvo v oblasti medzinárodného obchodu, právnych vzťahov s cudzím prvkom a ochrany základných ľudských práv a slobôd v kontexte rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie. 

Kontaktujte nás

+421 915 05 99 33 office@kubalalegal.eu