Zakladateľ a partner advokátskej kancelárie KubalaLegal s.r.o. so sídlom v Košiciach, v ktorej od roku 2014 pôsobí a vykonáva prax ako advokát.

JUDr. Jozef KUBALA

Profesionálna kariera

JUDr. Jozef Kubala je zakladateľom a partnerom advokátskej kancelárie KubalaLegal s.r.o. so sídlom v Košiciach, v ktorej od roku 2014 pôsobí a vykonáva prax ako advokát. V rámci postgraduálneho štúdia v súčasnosti pôsobí aj na Ústave medzinárodného práva a európskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Je autorom viacerých odborných a vedeckých článkov publikovaných v domácich a zahraničných časopisoch, pravidelne sa zúčastňuje a prednáša na vedeckých konferenciách.

Vzdelanie

  • Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (2008): titul bakalár práv (Bc.)
  • Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (2010): titul magister práv (Mgr.)
  • Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (2012): titul doktor práv (JUDr.)
  • Washington and Lee University, Lexington, Virginia (2014 –2015) - DVC Course on Legal Ethics

Špecializácia

Imigračné právo

Imigračné právo predstavuje jednu z prioritných oblastí zamerania JUDr. Jozefa Kubalu, v rámci ktorej sa špecializuje na problematiku získania a obnovenia povolenia na prechodný alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a vybraných členských štátov Európskej únie. Súčasťou tejto špecializácie je predovšetkým komplexné právne poradenstvo a služby súvisiace s výkonom podnikateľskej činnosti alebo zamestnania cudzincami z tretích krajín v Slovenskej republike. Advokátska kancelária KubalaLegal s.r.o. pod vedením JUDr. Jozefa Kubalu zastupovala a pomohla už viac než 100 klientom získať, resp. obnoviť povolenie na pobyt na území Slovenskej republiky.

Obchodné a občianske právo

Vo sfére obchodného a korporátneho práva sa JUDr. Jozef Kubala špecializuje predovšetkým na komplexnú právnu pomoc domácim ako aj zahraničným klientom pri zakladaní a riadení činnosti ich obchodných spoločností a výkone podnikateľskej činnosti v podmienkach hospodárskej súťaže na území Slovenskej republiky a ďalších členských štátov Európskej únie. Počas svojej advokátskej praxe sa podieľal na mnohých právnych auditoch (due diligence), ktoré predchádzali vstupu domácich ako aj zahraničných investorov do slovenských obchodných spoločnosti a prevodu obchodných podielov v týchto spoločnostiach. V odvetví občianskeho práva patrí medzi primárne oblasti jeho zamerania rodinné právo, právo nehnuteľností a celá zmluvná oblasť spojená s výberom a spracovaním všetkých potrebných zmlúv.

Právo Európskej únie

Špecifickou oblasťou zamerania JUDr. Jozefa Kubalu je právo Európskej únie, v rámci ktorého sa orientuje predovšetkým v problematike základných slobôd vnútorného trhu Európskej únie (voľný pohyb tovarov, služieb, kapitálu a osôb), súťažného práva a ochrany základných práv v kontexte rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie. Poznatky z predmetnej oblasti uplatňuje pri poskytovaní právnych služieb klientom vo všetkých oblastiach zamerania jeho činnosti, osobitne v kontexte právneho poradenstva v oblasti medzinárodného obchodu a právnych vzťahov s cudzím prvkom.

JAZYKOVÉ SCHOPNOSTI

  • Anglický jazyk - aktívne
  • Francúzsky jazyk – pasívne

 

Kontaktné údaje

JUDr. Jozef Kubala
advokát

KubalaLegal s.r.o.
advokátska kancelária/law firm

Sídlo: Rozvojová 2, 040 11 Košice
tel: +421 915 05 99 33
email: kubala@kubalalegal.eu

Publikačná činnosť

KUBALA, J.: Právo na účinný prostriedok ochrany základných práv: 3D úroveň na úvahu. In: STUDIA IURIDICA Cassoviensia, ročník 6.2018, číslo 1, ISSN 1339-3995, str. 13 a nasl. 

KUBALA, J.: Výmena daňových informácií medzi členskými štátmi Európskej únie: Červená karta pre „fishing expeditions“. In: Bulletin slovenskej advokácie, č. 3/2018, ročník XXIV, ISSN 1335-1079, s. 19-25.

KUBALA, J.: Vnútroštátna právna úprava ako kritérium uplatniteľnosti článku 47 Charty základných práv Európskej únie: neľahká výzva pre súdy členských štátov. In: Miesto, úloha a význam vnútroštátneho práva pri zabezpečovaní plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodného práva a európskeho práva : Zborník vedeckých prác doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. - ISBN 978-80-8152-595-7. - s. 180-190.

KUBALA, J.: Obsah pojmu „účinný“ v článku 47 Charty základných práv Európskej únie. In: Nová Európa – výzvy a očakávania : výzvy pre medzinárodnoprávnu a európsku ochranu ľudských práv v podmienkach novej Európy. Bratislava: Wolters Kluwer s. r. o., 2016. - ISBN 978-80-8168-559-0. - S. 37-56.

KUBALA, J.: Účinná súdna ochrana a dôverné skutkové poznatky v konaní pred Všeobecným súdom Európskej únie. In: Bulletin slovenskej advokácie, č. 6/2016, ročník XXII, ISSN 1335-1079, s. 10-15.

KUBALA, J.: Od všeobecných právnych zásad k článku 47 Charty: Kodifikácia nepísaného primárneho práva. In: Charta základných práv Európskej únie a výzvy s ňou spojené : zborník vedeckých prác z vedeckej konferencie. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. - ISBN 9788081523502. - S. 49-59.

KUBALA, J.: Nahradenie vyhlásenia vôle v správnom súdnictve. In Bulletin slovenskej advokácie,  číslo 9/2015, ročník XXI, ISSN 1335-1079, str. 5 a nasl.

KUBALA, J.: Zdravotnícka pomôcka alebo liek? Súdny dvor EÚ rozhodol o kompromise a vrátil problém vnútroštátnemu súdu. In Bulletin slovenskej advokácie,  číslo 4/2014, ročník XX, ISSN 1335-1079, str. 6 a nasl.

KUBALA, J., VOLČKO, V.: Základné otázky odmietnutia zdravotnej starostlivosti v podmienkach právneho poriadku Slovenskej republiky. In Slovenský lekár, číslo 11 – 12/2013, ročník 23 (37), ISSN 1335-0234, str. 203 a nasl.

 

KUBALA, J., VOLČKO, V.: O jednom senickom rozsudku a nemajetkovej ujme. In Slovenský lekár, číslo 9 – 10/2013, ročník 23 (37), ISSN 1335-0234, str. 178 a nasl.

KUBALA, J., FRANKO, P.: Odškodnenie nemajetkovej ujmy pacientov v peniazoch-judikatórny pohľad. In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 9/2013, ročník IV, ISSN 1338-2071, str. 5 a nasl.

KUBALA, J., FRANKO, P.: Obmedzenie osobnej slobody zo zdravotných dôvodov alebo základné východiská detenčného konania. In Slovenský lekár, číslo 3 až 4 2013, str. 73 a nasl.

KUBALA, J., VOLČKO, V.: Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rovine medicínskej etiky. In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 4/2013, roč. IV, str. 2 a nasl.

KUBALA, J., HUMENÍK, I.: Aktuálne otázky občianskoprávnej zodpovednosti za škodu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (II.) In Právo a manažment v zdravotníctve, Vydanie 3/2013, ročník 2013, str. 12 a nasl.

KUBALA, J., HUMENÍK, I.: Aktuálne otázky občianskoprávnej zodpovednosti za škodu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.  In Právo a manažment v zdravotníctve, číslo 2/2013, ročník IV,  str. 5 a nasl.

KUBALA, J., FRANKO, P.: Pacient, náhrada škody a výzvy právneho zastupovania. In Zborník z konferencie HUMAN RIGHTS FORUM 2012 - Medicínske právo interdisiplinárne, 1. vydanie, 2012, str. 129 a nasl.

KUBALA, J., VOLČKO, V.: Pozastavenie účinnosti zákona o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek. In Slovenský lekár, číslo 7 – 8/2012, ročník 22 (36), str. 144 a nasl.

KUBALA, J., HUMENÍK, I.: Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím: nový vietor do plachiet ochrany práv zdravotne postihnutých. In Slovenský lekár, číslo 3 – 4/2012, ročník 22 (36), str. 78 a nasl.

KUBALA, J., HUMENÍK, I., FRANKO, P.: Zamyslenie nad jedným dohovorom a jeho prínosom pre zdravotne postihnuté osoby. In Časopis zdravotníckeho práva a bioetiky. Vol 2, No 2 (2012), str. 14 - 25.

 

Konferencie

MIESTO, ÚLOHA A VÝZNAM VNÚTROŠTÁTNEHO PRÁVA PRI ZABEZPEČOVANÍ PLNENIA ZÁVÄZKOV VYPLÝVAJÚCICH Z MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA A EURÓPSKEHO PRÁVA (PF UPJŠ v Košiciach, 22. – 23. marca 2018) – vedecká konferencia, vystúpenie na konferencii s príspevkom „Vnútroštátna právna úprava ako kritérium uplatniteľnosti článku 47 Charty základných práv Európskej únie: neľahká výzva pre súdy členských štátov.

TRNAVSKÉ PRÁVNICKÉ DNI - Nová Európa – výzvy a očaká vania (PF TU v Trnave, 22. - 23. september 2016) – vedecká konferencia, vystúpenie na konferencii s príspevkom „Obsah pojmu „účinný“ v článku 47 Charty základných práv Európskej únie "

CHARTA ZÁKLADNÝCH PRÁV EURÓPSKEJ ÚNIE A VÝZVY S ŇOU SPOJENÉ (PF UPJŠ Košice, 30. apríla 2015) – vedecká konferencia, vystúpenie na konferencii s príspevkom „Od všeobecných právnych zásad k čl. 47 Charty: Kodifikácia nepísaného primárneho práva".

SPRÁVNA VEĽKODISTRIBUČNÁ PRAX (Bratislava, 10. september 2013) – konferencia oganizovaná Institute for International Research, vystúpenie na konferencii s príspevkom „Personálne zaistenie správnej veľkodistribučnej praxe - kvalifikovaná osoba"

IV. HUMAN RIGHTS FORUM 2012 (Košice, 20. a 21. marca 2012) - vystúpenie na konferencii s príspevkom „Vybrané otázky týkajúce sa zastupovania pacienta v konaniach o náhrade škody“

Kontaktujte nás

+421 915 05 99 33 office@kubalalegal.eu