Člen advokátskej kancelárie KubalaLegal s.r.o. už od roku 2019, v súčasnosti pôsobiaci na pracovnej pozícii advokátsky koncipient

Mgr. Ivo Pilip

Profesionálna kariéra

Mgr. Ivo Pilip sa stal členom advokátskej kancelárie KubalaLegal v roku 2019 po úspešnom absolvovaní štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a v kancelárii pôsobí na pracovnej pozícii advokátskeho koncipienta. Už počas svojho štúdia na fakulte vykonával v období od roku 2017 až 2019 stáž na Ústavnom súde Slovenskej republiky pod odborným vedením sudcu ústavného súdu JUDr. Lajosa Mészárosa.

Vzdelanie

  • Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (2017): titul bakalár práv (Bc.).
  • Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (2019): titul magister práv (Mgr.).

Špecializácia

Obchodné a občianske právo

Vo sfére obchodného práva sa Mgr. Ivo Pilip prioritne venuje právu obchodných spoločností a záväzkovému právu. V rámci predmetných oblastí sa jeho činnosť zameriava predovšetkým na zakladanie a administráciu obchodných spoločností, vypracovanie a pripomienkovanie zmlúv a vypracovanie právnych analýz. Spolupodieľa sa tiež na zakladaní a vzniku podnikov zahraničných osôb na území Slovenskej republiky.

V odvetví občianskeho práva patrí medzi prioritné oblasti jeho zamerania rodinné právo a právo nehnuteľností, v rámci ktorého zabezpečuje pre klientov všestranný právny servis pri kúpe, predaji, nájme, podnájme a iných právnych vzťahoch súvisiacich s nehnuteľnosťami.

Imigračné právo

Ťažiskom pôsobenia Mgr. Iva Pilipa je imigračné právo. V rámci tejto agendy má na starosti predovšetkým vypracovanie komplexnej dokumentácie súvisiacej s podávaním žiadostí o udelenie, resp. obnovenie prechodného pobytu na území Slovenskej republiky, komunikáciu s jednotlivými oddeleniami cudzineckej polície a vykonávanie ďalších súvisiacich úkonov.

Jazykové schopnosti

  • Anglicky jazyk - aktívne

Kontaktné údaje

Mgr. Ivo Pilip
advokátsky koncipient

KubalaLegal s.r.o.
advokátska kancelária/law firm

Sídlo/office: Rozvojová 2, 040 11 Košice
Tel: +421 948 48 72 35
email: pilip@kubalalegal.eu

Kontaktujte nás

+421 915 05 99 33 office@kubalalegal.eu