Partner kancelárie JUDr. Jozef Kubala publikoval v zborníku z medzinárodnej vedeckej konferencie

Publikovanie v zborníku z medzinárodnej vedeckej konferencie

Príspevok s názvom „Vnútroštátna právna úprava ako kritérium uplatniteľnosti článku 47 Charty základných práv Európskej únie: neľahká výzva pre súdy členských štátov“ je zameraný na vysvetlenie, že obsah vnútroštátnej právnej úpravy je rozhodujúci pre uplatnenie alebo neuplatnenie čl. 47 v spojení s čl. 51 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie na členské štáty Únie. Cieľom príspevku je ukázať, že skúmanie tohto obsahu a vyvodenie správnych záverov je ozaj neľahká úloha súdov členských štátov, ktorá sa dá plniť aj (nielen) prostredníctvom predloženia prejudiciálnej otázky.

Celý článok si môžete prečítať v zborníku z medzinárodnej vedeckej konferencie názvom Miesto, úloha a význam vnútroštátneho práva pri zabezpečovaní plnenia záväzkov z medzinárodného a európskeho práva, ktorý je dostupný online na https://www.upjs.sk/public/media/17624/zbornik_58.pdf, prípade si ho stiahnúť tu.

Kontaktujte nás

+421 915 05 99 33 office@kubalalegal.eu