Publikačný výstup partnera kancelárie JUDr. Jozefa Kubalu v Bulletine slovenskej advokácie

Publikačný výstup partnera

V príspevku s názvom „Výmena daňových informácií medzi členskými štátmi Európskej únie: Červená karta pre „fishing expeditionssa JUDr. Jozef Kubala venuje analýze vybraných častí rozsudku Súdneho dvora Európskej únie vo veci Berlioz Investment Fund C-682/15, v ktorom Súdny dvor odpovedal na prejudiciálne otázky týkajúce sa aplikácie mechanizmu spolupráce členských štátov Únie pri výmene informácií v daňových záležitostiach zavedenom na základe smernice 2011/16/EÚ. Závery, ktoré autor v príspevku prezentuje, majú za cieľ napomôcť pri dosiahovaní rovnováhy medzi požiadavkami rýchlej a účinnej spolupráce pri výmene informácií medzi členskými štátmi Únie v daňových veciach na jednej strane, a potrebou ochraňovať základné práva jednotlivcov priznané právom Únie na strane druhej.

Celý článok si môžete prečítať aktuálnom čísle vedeckého časopisu Bulletin slovenskej advokácie, č. 3/2018, ročník XXIV, ISSN 1335-1079, s. 19-25., ktorý je dostupný online na https://www.sak.sk/blox/cms/sk/sak/bulletin, prípade si ho stiahnúť tu.

Kontaktujte nás

+421 915 05 99 33 office@kubalalegal.eu