Zápis identifikačných údajov do obchodného registra treba vykonať najneskôr do 30. septembra 2022.

Povinnosť zápisu rodných čísel do Obchodného registra

Novela zákona č. 530/2003 Z. z. o Obchodnom registri účinná od 01.10.2020 zaviedla pre spoločnosti ďalšiu administratívnu povinnosť zapísať  do Obchodného registra chýbajúce identifikačné údaje (rodné číslo prípadne číslo občianskeho preukazu, číslo pasu a pod.) o spoločníkoch či prokuristoch.

Koho sa  táto povinnosť sa týka:

- spoločníkov s.r.o. alebo v.o.s,
- jediných akcionárov a.s. alebo j.s.a.,
- konateľov s.r.o.,
- členov predstavenstva a.s. a členov dozornej rady a.s./s.r.o.,
- vedúcich organizačných zložiek,
- likvidátorov, prokuristov a správcov na výkon nútenej správy.

Čo ak osoba nemá rodné číslo?

Pri osobách, ktorým nebolo rodné číslo pridelené (napr. občania iných členských štátov EÚ) sa do registra povinne zapisuje iný identifikačný údaj, ktorý bol osobe pridelený.

Ako treba zápis vykonať

Návrh na zápis sa podáva príslušnému registrovému súdu výlučne elektronicky prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na webovom sídle ústredného portálu verejnej správy alebo špecializovaného portálu.

Sankcie v prípade nevykonania zápisu

Podľa zákona uloží registrový súd zapísanej fyzickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej konať v mene zapísanej právnickej osoby pokutu do výšky 3 310 eur, ak táto osoba nesplní povinnosť podať návrh na zápis, zmenu alebo výmaz zapísaných údajov v lehote, ktorú ustanovuje zákon.

V advokátskej kancelárii KubalaLegal Vám poskytneme kompletný právny servis potrebný k splneniu uvedenej povinnosti, vrátane ďalších právnych služieb spadajúcich do nášho portfólia. V prípade záujmu nás kontaktujte.

Kontaktujte nás

+421 915 05 99 33 office@kubalalegal.eu