Povinnosť právnických osôb uskutočniť zápis konečného užívateľa výhod do Obchodného registra SR

Zápis konečného užívateľa výhod do Obchodného registra

Novelou zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri bola s účinnosťou od 01. novembra 2018 zavedená povinnosť (§ 2 ods. 3 zákona o obchodnom registri) zapísať  do obchodného registra pri každej právnickej osobe, ktorá nie je subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod.

Údaje konečných užívateľov výhod sa zapisujú do neverejnej časti obchodného registra.

KTO JE KONEČNÝM UŽÍVATEĽOM VÝHOD?

 

Konečným užívateľom výhod je zvyčajne spoločník, akcionár, tichý spoločník alebo aj štatutárny orgán. Definíciu pojmu „konečný užívateľ výhod“ ustanovuje § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 297/2008 Z. z., v zmysle ktorého je ním fyzická osoba, ktorá:

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte ako „zákon o RPVS“). Tie subjekty, ktorým vyplýva zo zákona o RPVS povinnosť uskutočniť zápis konečného užívateľa výhod aj do RPVS, budú musieť uskutočniť dva zápisy.

V AKEJ LEHOTE JE POTREBNÉ USKUTOČNIŤ ZÁPIS KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD DO OR?

 

Právnické osoby, ktoré boli zapísané do Obchodného registra pred 31.10.2018, musia uskutočniť zápis konečného užívateľa výhod do OR najneskôr do 31.12.2019.

Novozakladané právnické osoby, ktoré budú zapísané do OR od 01.10.2018, musia konečného užívateľa uviesť už v návrhu na zápis údajov do OR (v prvozápise).

 

V prípade nesplnenia povinnosti zápisu zákon o obchodnom registri umožňuje registrovému súdu uložiť pokutu až do výšky 3 310 EUR.

V advokátskej kancelárii KubalaLegal Vám poskytneme kompletný právny servis potrebný k splneniu uvedenej povinnosti, vrátane ďalších právnych služieb spadajúcich do nášho portfólia. V prípade záujmu nás kontaktujte.

Kontaktujte nás

+421 915 05 99 33 office@kubalalegal.eu