Člen advokátskej kancelárie KubalaLegal s.r.o. už od roku 2015, v súčasnosti pôsobiaci na pracovnej pozícii advokátsky koncipient

Mgr. Dávid ŠIMKO

Profesionálna kariéra

Mgr. Dávid Šimko sa stal členom advokátskej kancelárie KubalaLegal už počas svojho štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v roku 2015, kedy začal v kancelárii pôsobiť na pracovnej pozícii právny asistent. Po úspešnom absolvovaní štúdia v roku 2017 začal vykonávať prax ako advokátsky koncipient. V súčasnosti, v rámci prehlbovania svojich odborných znalostí, sa na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zúčastňuje rigorózneho konania.

Vzdelanie

  • Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (2015): titul bakalár práv (Bc.).
  • Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (2017): titul magister práv (Mgr.).

Špecializácia

Obchodné a občianske právo

Vo sfére obchodného práva sa Mgr. Dávid Šimko prioritne venuje právu obchodných spoločností a záväzkovému právu. V rámci predmetných oblastí sa jeho činnosť zameriava predovšetkým na zakladanie a administráciu obchodných spoločností, vypracovanie a pripomienkovanie zmlúv a vypracovanie právnych analýz. Spolupodieľa sa tiež na zakladaní a vzniku podnikov zahraničných osôb na území Slovenskej republiky. V odvetví občianskeho práva patrí medzi prioritné oblasti jeho zamerania rodinné právo a právo nehnuteľností, v rámci ktorého zabezpečuje pre klientov všestranný právny servis pri kúpe, predaji, nájme, podnájme a iných právnych vzťahoch súvisiacich s nehnuteľnosťami.

Imigračné právo

Ťažiskom pôsobenia Mgr. Dávida Šimka je imigračné právo. V rámci tejto agendy má na starosti predovšetkým vypracovanie komplexnej dokumentácie súvisiacej s podávaním žiadostí o udelenie, resp. obnovenie prechodného pobytu na území Slovenskej republiky, komunikáciu s jednotlivými oddeleniami cudzineckej polície a vykonávanie ďalších súvisiacich úkonov.

Jazykové schopnosti

  • Anglicky jazyk - aktívne
  • Fínsky jazyk – pasívne

Kontaktné údaje

Mgr. Dávid Šimko
advokátsky koncipient

KubalaLegal s.r.o.
advokátska kancelária/law firm

Sídlo/office: Rozvojová 2, 040 11 Košice
Tel: +421 948 48 72 35
email: simko@kubalalegal.eu

Kontaktujte nás

+421 915 05 99 33 office@kubalalegal.eu